Navlun Teklifi

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Çobantur Turizm Ticaret ve Nakliyat A.Ş.
Çalışan Adayı
Web Sitesi Üzerinden Yapılan Başvurular için
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni
Şirketimizin web sitesi üzerinden yaptığınız iş başvuru kapsamında doldurduğunuz iş başvuru formunda ve bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde şirketimizle aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi paylaşmaktasınız. Bu kişisel verileriniz şirketimiz tarafından bu bilgilendirme metninde belirtilen şartlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz sizi tanımamıza ve iş başvurunuzun sahip olduğunuz özelliklerinize göre şirketimizde açık olan pozisyona uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde yardımcı olacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve bazı durumlarda açık rızanızı alma zarureti bulunmaktadır. Bu bilgilendirme metni ile sizi şirketimizin web sitesi üzerinden yaptığınız iş başvurunuz kapsamında işlediği kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işleme amaçları, hangi amaçlarla kimlere aktarılacağı, kişisel verilerinizin toplamanın yöntemi, kişisel verilerinizin işlenmesinin / toplanmasının hukuki sebepleri ve KVKK kapsamındaki haklarınız hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 1. İş Başvurunuz Kapsamında Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz:
Kişisel Veri Kategorisi               Genel Nitelikli Kişisel Veriler
 • Kimlik bilgileri             : Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğrum yeri, uyruk, anne baba adı,  medeni hal vb.
 • İletişim bilgileri         : Telefon numarası, e-posta, adres vb.
 • Özlük bilgileri             : Özgeçmiş bilgileri, iş başvuru formu bilgileri, ücret beklentisi / teklif edilen ücret bilgileri vb.
 • Mesleki deneyim bilgileri                                    : Eğitim, diploma / okul / üniversite bilgileri,  mesleki bilgiler vb.
 • Görsel ve işitsel kayıtlar                                    : İş başvurunuzda / özgeçmişinizde bulunan fotoğrafınız, şirketimizi iş görüşmeleri için ziyaret ettiğinizde şirketimizde güvenliğin sağlanması için yasal zorunluluk gereğince alınan güvenlik önlemleri kapsamında güvenlik kamerası ile yapılan ses ve görüntü kayıtları vb.
 • Fiziksel mekan güvenliği : Şirketimizi iş görüşmeleri için ziyaret ettiğinizde şirketimizde güvenliğin sağlanması için yasal zorunluluk gereğince alınan güvenlik önlemleri kapsamında güvenlik kamerası ile yapılan ses ve görüntü kayıtları vb.
 1. Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin / Toplanmasının Hukuki Sebepleri:
Kişisel verileriniz iş başvurunuz kapsamında şirketimiz tarafından aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere ve aşağıda belirtilen KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen hukuki sebeplerle KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereğince gerekli ölçüde işlenmektedir. a- İş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketimizde açık olan pozisyonlara uygun adaylarının bulunması için çalışan adaylarının başvuru ile çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi kapsamında (işlenen kişisel veri kategorileri: kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar), buna göre;
 • Kişisel verilerinizin kayıt altına alınması, iş başvurunuzun, özgeçmişinizin, eğitim, tecrübe, beceri ve donanım özelliklerinizin değerlendirilmesi amacıyla (işlenen kişisel veri kategorileri: kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar; genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin / toplanmasının hukuki sebebi: KVKK’nın 5 (2) maddesinin f) bendi gereğince “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),
 • Sizinle iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla (işlenen kişisel veri kategorileri: kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar; genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin / toplanmasının hukuki sebebi: KVKK’nın 5 (2) maddesinin f) bendi gereğince “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),
b- Ücret politikasının yürütülmesi kapsamında işe alınmanız durumunda tarafınıza ödenecek maaşın belirlenmesi, ayrıca şirketimizde çalışanlarımıza yan haklar kapsamında sağlanan servisin güzergahının uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlarıyla (işlenen kişisel veri kategorileri: kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim; genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin / toplanmasının hukuki sebebi: KVKK’nın 5 (2) maddesinin f) bendi gereğince “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),

c- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması kapsamında kişisel verilerinizin (iş başvurunuzun reddedilmesi durumunda) şirketimizde özelliklerinize uygun bir (başka veya yeniden) pozisyonun açılması ihtimaline karşı 1 (bir) yıllık süreyle saklanması amacıyla (işlenen kişisel veri kategorileri: kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar; genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin / toplanmasının hukuki sebebi: KVKK’nın 5 (2) maddesinin f) bendi gereğince “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),

d- Şirket içi ve dışı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında gerekli uygulamaların / programların / sistemlerin kullanılması, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanması için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla (işlenen kişisel veri kategorileri: kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar; fiziksel mekan güvenliği; genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin / toplanmasının hukuki sebebi: KVKK’nın 5 (2) maddesinin f) bendi gereğince “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),

e- Şirketimizi iş görüşmelerinin yapılması için ziyaret ettiğinizde, fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi kapsamında şirketimize ve şirketimizin bazı bölümlerine girişte kimlik tespitlerinin yapılması, güvenlik kontrollerin gerçekleştirilmesi, kapı giriş çıkışların kayıt edilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, şirketimizin girişinde ve içerisinde güvenlik kamerasıyla kayıtların yapılması, kamera kayıtlarının ve giriş çıkış kayıtların muhafaza edilmesi ve gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına aktarılması amaçlarıyla (işlenen kişisel veri kategorileri: kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği; genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin / toplanmasının hukuki sebebi: KVKK’nın 5 (2) maddesinin ç) bendi gereğince “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması”),

f- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında gerektiğinde yukarıda belirtilen süreçlerle ilgili sizinle telefon, sms, e- posta veya diğer yollarla iletişim kurulması amacıyla (işlenen kişisel veri kategorileri: kimlik, iletişim; genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin / toplanmasının hukuki sebebi: KVKK’nın 5 (2) maddesinin f) bendi gereğince “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”).

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:
  Yukarıda sayılan amaçlarla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak  kişisel verileriniz otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla şirketimizin hizmetlerini aldığı insan kaynakları platformu aracılığıyla, kariyeriniz ile ilgili bilgileri ve kişisel verilerinizi yayınladığınız sosyal medya platformları (örneğin Linkedin), web sitemiz üzerinden iş başvuruda bulunduğunuz takdirde şirketimizin web sitesi üzerinden, bizzat tarafınızdan bize iletmiş olduğunuz iş başvuru formu, özgeçmişiniz, sizinle yapılan telefon görüşmeleri, mail yazışmaları, iş görüşmeleri yoluyla veya başkaca bir şekilde şirketimizle iletişime geçmeniz halinde sözlü, yazılı ve elektronik yöntemlerle toplanmaktadır ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarıldığı:
a- Şirket içi ve dışı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında gerekli uygulamaların / programların / sistemlerin kullanılması ve şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanması için gerekli hizmetlerin alınması amacıyla zorunlu olarak hizmetleri aldığımız IT / bilgi işlem / teknoloji / yazılım hizmet sağlayıcılarına / tedarikçilere (aktarılan kişisel veri kategorileri: kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği; genel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasının hukuki sebebi:  KVKK’nın 8. maddesi ile 5 (2) maddesinin f) bendi gereğince “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”),


  b- Şirketimizi iş görüşmeleri için ziyaret ettiğinizde şirketimizde yasal zorunluluk gereğince gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması, güvenlik önlemlerinin alınması, kamera kayıtlarının yapılması ve gerekli denetimlerin yapılması amacıyla güvenlik hizmetlerini aldığımız güvenlik şirketine / hizmet sağlayıcısına / tedarikçiye (aktarılan kişisel veri kategorileri: kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği; genel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasının hukuki sebebi: KVKK’nın 8. maddesi ile 5 (2) maddesinin ç) bendi gereğince “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”),


  c- Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı gibi yetkili kamu kurumlarına (aktarılan kişisel veri kategorileri: görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği; genel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasının hukuki sebebi: KVKK’nın 8. maddesi ile 5 (2) maddesinin a) bendi gereğince “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, gümrük mevzuatı; ç) bendi gereğince “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”).
 1. Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Hangi Amaçlarla Kimlere / Nerelere Aktarıldığı:
  KVKK’nın 9/1 maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda bu bilgilendirme metninde belirttiğimiz kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim bilgileriniz, görsel ve işitsel kayıtlarınız, fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz ayrıca “açık rızanız” hukuki sebebine dayalı olarak şirketimizin şirket içi ve dışı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kullandığı bulut tabanlı IT uygulamaları ve bu uygulamalar ile ilgili aldığı hizmetler kapsamında yurtdışına  söz konusu hizmetleri aldığımız Microsoft şirketine aktarılmakta olup, Microsoft’un yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır.

 1. KVKK Kapsamındaki Haklarınız:
KVKK’nın 11. maddesi ilgili kişisel veri sahiplerinin haklarını düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak şirketimizin  Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa Yolu Sk. No:54, 34858 Maltepe/İstanbul açık adresine, info@boltas.com  e-posta adresine veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 1. Veri Sorumlusu Olarak Şirketimizin Bilgileri:
Unvan                      : Çobantur Turizm Ticaret Ve Nakliyat Anonim Şirketi
Adres                       : Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa Yolu Sok. No:54, 34858 Maltepe/İstanbul
Ticaret Sicil Müd.    :  İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil No.       : 186766-0
Telefon                    : (0216) 564 64 64
E-mail                      : info@boltas.com

Bu kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme metnini okuyup anladım.